Idékatalogen

Idékatalogen presenterar sociala innovationer med fokus på äldre

I dagsläget är cirka 20 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre, närmare bestämt 1,56 miljoner människor. Från och med år 2020 räknar man med en kraftig ökning av andelen människor som är 80 år eller äldre, och år 2050 kommer andelen människor som är över 85 att vara dubbelt så stor som idag.

Men det är inte bara i Sverige som andelen äldre ökar, i hela Europa ändras demografin på samma sätt. Detta ställer krav på vårt samhälle och det är tydligt att det behövs ytterligare insatser som hjälper åldrande människor vad gäller deras behov av vård och omsorg. Vinnova har därför tagit fram Idékatalogen. Syftet med Idékatalogen är att presentera samt lyfta fram innovationer och idéer som kan utveckla den framtida äldreomsorgen för att möte de kommande förändringarna.

Idékatalogen – vad är det?
Hösten 2011 lanserades uppdraget Idékatalogen av Vinnova. Syftet med uppdraget var att lyfta fram såväl nationella som internationella sociala innovationer som har de äldre som målgrupp.

Vinnova har utvecklat idékatalogen i samverkan med CSES, Malmö Högskola och Mötesplats Social Innovation på uppdrag av Socialdepartementet.

Idékatalogen fungerar som en digital mötesplats för sociala entreprenörer att presentera sina innovationer. Genom Idékatalogen kan dessa skapa en ”projektsida” som bland annat förser med information, diskussionsmöjligheter och videointervjuer. Fyra av dessa entreprenörer och deras innovationer kan du läsa om här på sidan.

Hemsidan utvecklades i samarbete med SU Innovation vid Stockholms Universitet och Malmö Högskola. För att kunna bli antagen att medverka i Idékatalogen, skulle man fylla i ett formulär där man presenterade sitt bidrag.

Utöver möjligheten att kunna presentera sina innovationer, har Idékatalogen till syfte att verka som ett nätverk för sociala entreprenörer att knyta nya kontakter. Med hjälp av en digital plattform, är förhoppningen att innovationerna ska få en såväl snabbare som bredare spridning vilket ska motivera entreprenörer till att publicera sina innovationer i större utsträckning.

Den 28 februari 2012 presenterades Idékatalogen på Socialdepartementet av Vinnova, CSES (Center för socialt entreprenörskap i Sverige) och Mötesplats Social Innovation. I publiken satt bland annat äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.

Utöver den digitala plattformen har Vinnova även framtagit en publikation med samma namn som uppdraget. I publikationen presenteras entreprenörer, företag och organisationer som alla verkat för att ta fram lösningar som främjar vardagen för äldre i såväl Sverige som internationellt. Publikationen är kostnadsfri och finns tillgänglig för nedladdning här.

Vad är en social innovation?

En social innovation kan kort och gott beskrivas som en innovation vars uppgift är att förbättra samhället. Begreppet social innovation syftar till utvecklingen av tjänster, produkter, strategier, metoder, idéer eller processer som strävar efter att identifiera och lösa samhällsproblem. De är innovationer som skapar samhällelig nytta och bidrar till skapandet och upprätthållandet av en hållbar tillväxt. Sociala innovationer kan beröra flera olika områden, liksom ske på såväl lokal, national som global nivå.

En social entreprenör strävar således efter att uppnå förändringar i samhället, och har till skillnad från andra aktörer, inte ekonomisk vinst som drivkraft. Med samhället och individen som fokus, kan sociala innovationer bemöta sociala behov som tidigare inte blivit tillfredsställda av andra som varit ekonomiskt motiverade. Den sociala innovationen utgör verktyget för den sociala entreprenören att kunna uträtta förändring och bidra till en bättre värld.

Främjandet av sociala innovationer i Europa

I samverkan med Horizon 2020, arbetar EU-kommissionen aktivt med främjandet av social innovationer för att hitta lösningar på samhällsproblem. EUs avsikt är att uppmuntra marknadens upptagande av nya innovativa lösningar för att på så vis även stimulera arbetsmarknaden och skapa fler arbeten.

Genom upprättandet av en rad olika program som bland annat erbjuder finansiering och tävlingar, verkar EU-kommissionen för att sprida kunskap om vikten av sociala innovationer för samhället. EU-kommissionen har även utvecklat ett eget nätverk med namnet Social Innovation Europe (SIE) vars uppgift är att verka som en mötesplats för entreprenörer och intressenter att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra.

Social Innovation Europe
SIE grundades år 2011 av Innovation Union som sedan starten har vuxit till att bli en viktig mötesplats för över 3000 medlemmar i Europa. Förutom att bistå med information i ämnet sociala innovationer, verkar SIE även som en databas för olika organisationer och evenemang i Europa.

SIE vänder sig till alla som är intresserade eller ägnar sig åt utvecklingen av sociala innovationer. Då SIE syftar till att sammanföra innovationsnätverk med varandra, ansluter nätverket till olika beslutsfattare, finansiärer, verksamheter, företag, tankesmedjor och entreprenörer runt om i Europa.

Du kan enkelt bli medlem i SIE genom att registrera dig på deras hemsida. Du kommer att få tillgång till deras nyhetsbrev samt få nyheter och uppdateringar om de olika evenemang som SIE anordnar. Som medlem i SIE ges du en unik möjlighet att marknadsföra din innovation eller organisation på hemsidan till en bred internationell publik. Läs mer om hur du går tillväga på deras hemsida.

Om Vinnova

Som Sveriges innovationsmyndighet har Vinnova en central roll vad gäller innovationskraftens utveckling i Sverige. Vinnova är en statlig förvaltningsmyndighet vars syfte är att stödja en hållbar tillväxt i Sverige.

Myndigheten bedriver flera program med olika fokusområden och näringsgrenar. Dessa riktar sig till betydande aktörer med stort innovativt inflytande såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut och framstående företag. Via programmen bidrar Vinnova med finansiering till forskning samt utvecklingen av innovationssystem. Företag kan även ansöka om finansiering via dessa program vad gäller egna projekt.

Vinnova grundades år januari 2001 och har idag cirka 200 anställda med kontor i Stockholm och Bryssel. Myndigheten investerar cirka 2,7 miljarder kronor årligen i olika innovationer, särskilt inom områdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv.

Idékatalogen innehåller innovationer med fokus på de äldre